Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

funnybryana
9226 54b8 500
Reposted from1923 1923

November 02 2017

funnybryana
4875 2170
Reposted fromdailylife dailylife
funnybryana
4931 bd14
Reposted fromdailylife dailylife
funnybryana
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadailylife dailylife
funnybryana
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadailylife dailylife
funnybryana
4603 1525
funnybryana
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viadailylife dailylife
funnybryana
Reposted fromfitvet fitvet viadailylife dailylife
funnybryana
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
funnybryana
funnybryana
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viadailylife dailylife
funnybryana

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viadailylife dailylife
funnybryana
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
funnybryana
9167 6e61
Reposted fromdailylife dailylife
funnybryana
8056 8adc
Reposted fromdailylife dailylife
funnybryana
9208 4abb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
funnybryana
7086 8603
Reposted fromdailylife dailylife
funnybryana
9029 2c16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
funnybryana
1112 5cbd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
funnybryana
3116 d17d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl