Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

funnybryana
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaretro-girl retro-girl
funnybryana
0953 e7bb
Reposted fromretro-girl retro-girl
funnybryana
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaretro-girl retro-girl
funnybryana
7345 93b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
funnybryana
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl
funnybryana
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viaretro-girl retro-girl
funnybryana
3523 7628
Reposted fromretro-girl retro-girl
funnybryana
4331 bb95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
9348 0f6e 500
Reposted fromamatore amatore viayourhabit yourhabit
funnybryana
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit
3115 6272 500
Reposted fromunco unco viayourhabit yourhabit
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu

December 29 2019

funnybryana
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viajesienzycia jesienzycia

December 26 2019

funnybryana
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
funnybryana
Łapie się na tym że sprawdzam czy już coś napisałaś 
Reposted fromdjLangley djLangley viaojtam ojtam
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu

November 11 2019

4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl